งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตร/การสอน
ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
แบบรายงานฯ มคอ./สมอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อบรม/สัมมนาหลักสูตร
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
วันที่ สกอ.รับรองหลักสูตร
ระบบ มคอ.ออนไลน์
ถาม-ตอบ
การรับรองคุณวุฒิ
แนะแนวการศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตร
โครงการแนะแนวเชิงรุก
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โครงการเรียนล่วงหน้า
เอกสารแนะแนวการศึกษา  
หนังสือแนะนำ มก. 
ปฏิทินโครงการรับตรง มก.
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการ  
หนังสือคู่มือ
บุคลากรสายวิชาการดีเด่น มก.
อบรม/สัมมนาวิชาการ
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา
สัมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา
สัมมาทิฐิ 4 หน่วยงานสนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
ข้อมูลประกันคุณภาพ
โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อบรม/สัมมนางานสื่อ
ระบบโปสเตอร์ออนไลน์
สหกิจศึกษา
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

 


วันที่
  02 ก.พ. 51
งานสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบ 65 ปี
  29 ม.ค. 51
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 46ประมวลภาพกิจกรรม การบรรยาย อภิปราย และเสวนาทางวิชาการ เมื่อวันที่ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2551ที่ผ่านมา
  00 3
เอกสารการสัมมนา "การประชุมเชียร์และรับน้องใหม่"
  00 3
  3
ขอเชิญสถาบันอุดมศึกษาร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร โครงการเลือกแนวทาง...วางอนาคต ครั้งที่ 9รายละเอียดที่นี่
  3
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและนักวิชาการคอมพิวเตอร์
  3
ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง
  3
ประกาศรับสมัครนิสิตช่วยงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 9
  3
ศูนย์สหกิจศึกษารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 3 อัตรา
  3
สำนักงานบริหารกลุ่มภารกิจวิชาการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 5 อัตรา
  3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและนักวิชาการคอมพิวเตอร์
  3
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและนักวิชาการคอมพิวเตอร์
  3
ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
  3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการศึกษาและนักวิชาการคอมพิวเตอร์
  3
สำนักงานบริหารกลุ่มภารกิจวิชาการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง
  3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 ตำแหน่ง
  3
ประกาศรายชื่อนิสิตช่วยงานแต่ละคณะของตลาดนัดอุดมศึกษา ครั้งที่ 9
  3
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
  3
สำนักบริหารกลุ่มภารกิจวิชาการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 3 ตำแหน่ง
  3
ประมวลภาพตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 9
  3
ข้อมูลที่อยู่สถาบันเขตภาคกลาง
  3
เอกสารประกอบงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 9
  3
สำนักงานบริหารกลุ่มภารกิจวิชาการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 3 ตำแหน่ง
  3
ประมวลภาพตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 9 (เพิ่มเติม)
  3
กิจกรรม Job Fair ในนิทรรศการ Thailand Animation & Multimedia 2005 สมัครงานล่วงหน้ารายละเอียดที่นี่
 
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
 
 

QReduserve

คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์ข่าวการศึกษา

เว็บไซต์หน่วยงาน มก.


วิทยาเขต