งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตร/การสอน
ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
แบบรายงานฯ มคอ./สมอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อบรม/สัมมนาหลักสูตร
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
วันที่ สกอ.รับรองหลักสูตร
ระบบ มคอ.ออนไลน์
ถาม-ตอบ
การรับรองคุณวุฒิ
แนะแนวการศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตร
โครงการแนะแนวเชิงรุก
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โครงการเรียนล่วงหน้า
เอกสารแนะแนวการศึกษา  
หนังสือแนะนำ มก. 
ปฏิทินโครงการรับตรง มก.
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการ  
หนังสือคู่มือ
บุคลากรสายวิชาการดีเด่น มก.
อบรม/สัมมนาวิชาการ
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา
สัมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา
สัมมาทิฐิ 4 หน่วยงานสนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
ข้อมูลประกันคุณภาพ
โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อบรม/สัมมนางานสื่อ
ระบบโปสเตอร์ออนไลน์
สหกิจศึกษา
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

 


วันที่
  3
แบบประเมินผลงานประชุมทางวิชาการครั้งที่ 43 ขอเชิญชวนโปรดแสดงความคิดเห็นโดยผ่านแบบประเมินนี้
  3
สูจิบัตรการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 43 วันที่ 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2548
  3
เอกสารประกอบงานประชุมทางวิชาการครั้งที่ 43
  3
ประมวลภาพ การประชุมวิชาการครั้งที่ ๔๓
  3
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับคณาจารย์
  3
เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 วิทยาเขตศรีราชา
  3
วันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา ครั้งที่ 2
  3
ศูนย์สหกิจศึกษา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
  3
ประมวลภาพ การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง Tsunami … กลไก ... ภัยพิบัติและการฟื้นฟูวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2548 เวลา 13.00-17.00 น.
  3
การประเมินผลการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ให้กับคณาจารย์
  3
ประมวลภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม 2548
  3
การประเมินผลการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้ Microsoft Outlook แสดงตารางนัดบนเว็บเพื่อเพิ่มช่องทางสื่อสารกับนิสิตในที่ปรึกษา
  3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์ประสานงานสหกิจศึกษา
  3
ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว
  3
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
  3
รับสมัครนิสิตสหกิจศึกษาเพื่อปฏิบัติงาน บริษัท สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัด
  3
ประมวลภาพการทำบุญและสรงน้ำพระ ผู้ใหญ่วันสงกรานต์
  3
ประมวลภาพกิจกรรมหลักสูตรการใช้ Microsoft Outlook แสดงตารางนัดบนเว็บเพื่อเพิ่มช่องทางสื่อสารกับนิสิตในที่ปรึกษา
  3
ประมวลภาพและทำเนียบผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการให้คำปรึกษาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา รุ่นที่ 7
  3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
  3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
  3
ประมวลภาพกิจกรรมและเอกสารประกอบงานประชุมสัมมนาอาจารย์และบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนื่องในปีแห่งการพัฒนาคุณภาพและการจัดการวิชาการ
  3
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง นิสิตสหกิจศีกษาดีเด่น
  3
กองบริการการศึกษารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 4 อัตรา
  3
กองบริการการศึกษาประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด ศูนย์ประสานงานสหกิจศึกษา
 
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
 
 

QReduserve

คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์ข่าวการศึกษา

เว็บไซต์หน่วยงาน มก.


วิทยาเขต