งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตร/การสอน
ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
แบบรายงานฯ มคอ./สมอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อบรม/สัมมนาหลักสูตร
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
วันที่ สกอ.รับรองหลักสูตร
ระบบ มคอ.ออนไลน์
ถาม-ตอบ
การรับรองคุณวุฒิ
แนะแนวการศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตร
โครงการแนะแนวเชิงรุก
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โครงการเรียนล่วงหน้า
เอกสารแนะแนวการศึกษา  
หนังสือแนะนำ มก. 
ปฏิทินโครงการรับตรง มก.
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการ  
หนังสือคู่มือ
บุคลากรสายวิชาการดีเด่น มก.
อบรม/สัมมนาวิชาการ
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา
สัมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา
สัมมาทิฐิ 4 หน่วยงานสนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
ข้อมูลประกันคุณภาพ
โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อบรม/สัมมนางานสื่อ
ระบบโปสเตอร์ออนไลน์
สหกิจศึกษา
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

 


วันที่
  3
ประมวลภาพกิจกรรมหลักสูตรการใช้ Microsoft Outlook แสดงตารางนัดบนเว็บเพื่อเพิ่มช่องทางสื่อสารกับนิสิตในที่ปรึกษา
  3
ประมวลภาพและทำเนียบผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการให้คำปรึกษาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา รุ่นที่ 7
  3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
  3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
  3
ประมวลภาพกิจกรรมและเอกสารประกอบงานประชุมสัมมนาอาจารย์และบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนื่องในปีแห่งการพัฒนาคุณภาพและการจัดการวิชาการ
  3
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง นิสิตสหกิจศีกษาดีเด่น
  3
กองบริการการศึกษารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 4 อัตรา
  3
กองบริการการศึกษาประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด ศูนย์ประสานงานสหกิจศึกษา
  3
ศูนย์วิชาบูรณาการขยายเวลารับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 2 อัตรา
  3
รายงานการประเมินผลจากแบบสอบถามเรื่องความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  3
รายงานสรุปการประเมินผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการให้คำปรึกษาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 7
  3
ประมวลภาพกิจกรรมและคลิปวิดีโองานวันสถานประกอบการโครงการหสกิจศึกษาพบผู้บริหารมหาวิทยาลัย
  3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว
  3
ประมวลภาพการสัมมนาบุคลากรกองบริการศึกษาและบุคลากรศูนย์วิชาบูรณาการ ฯ วันที่ 26-28 พ.ค.2548
  3
ประชาสัมพันธ์โครงการสหกิจศึกษา
  3
รับสมัครนักศึกษาผึกงาน
  3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการศึกษาและเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  3
ประมวลภาพกิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง พลังงาน : การสูญเสีย การประหยัด และการทดแทน
  3
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 2 ตำแหน่งและเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง
  3
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการกำหนดมาตรการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการด้านวิชาการของวิทยาเขต ครั้งที่ 4
  3
ประมวลภาพกิจกรรมแนะนำมหาวิทยาลัย โรงเรียนบดินทรเดชา
  3
ประกาศรับสมัครนิสิตที่ประสงค์จะฝึกงานที่บริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน) ปีการศีกษา 2548
  3
ประกาศรับนิสิตเข้ารับการฝึกงาน
  3
คำสั่งและกำหนดการ โครงการสหกิจศึกษาสัญจรและศึกษาดูงาน วันที่ 17 มิ.ย. 2548
  3
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
 
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
 
 

QReduserve

คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์ข่าวการศึกษา

เว็บไซต์หน่วยงาน มก.


วิทยาเขต