งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตร/การสอน
ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
แบบรายงานฯ มคอ./สมอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อบรม/สัมมนาหลักสูตร
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
วันที่ สกอ.รับรองหลักสูตร
ระบบ มคอ.ออนไลน์
ถาม-ตอบ
การรับรองคุณวุฒิ
แนะแนวการศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตร
โครงการแนะแนวเชิงรุก
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โครงการเรียนล่วงหน้า
เอกสารแนะแนวการศึกษา  
หนังสือแนะนำ มก. 
ปฏิทินโครงการรับตรง มก.
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการ  
หนังสือคู่มือ
บุคลากรสายวิชาการดีเด่น มก.
อบรม/สัมมนาวิชาการ
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา
สัมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา
สัมมาทิฐิ 4 หน่วยงานสนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
ข้อมูลประกันคุณภาพ
โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อบรม/สัมมนางานสื่อ
ระบบโปสเตอร์ออนไลน์
สหกิจศึกษา
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

 


วันที่
  3
ประมวลภาพและเอกสารประกอบการสัมมนาโครงการสหกิจสัญจรที่วิทยาเขตศรีราชา
  3
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเรื่อง ปรึกษาอย่างไร...ให้ได้ใจนิสิต
  3
ประมวลภาพวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิ ครั้งที่ 4 และเอกสารประกอบการนำเสนอ
  3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
  3
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเรื่อง บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษากับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต
  3
ประมวลภาพวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2548
  3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
  3
ประมวลภาพประชุมคณะกรรมการประสานกิจเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง ครั้งที่ 3/2548 และเอกสารประกอบ
  3
ประมวลภาพโครงการสหกิจศึกษาสัญจร ดูงานและ เอกสารประกอบ วิทยาเขตกำแพงแสน
  3
ประมวลภาพการอบรม เรื่อง ปรึกษาอย่างไร...ให้ได้ใจนิสิตและเอกสารประกอบ
  3
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
  3
ประมวลภาพการอบรมเรื่อง บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษากับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต และเอกสารประกอบ
  3
ประมวลภาพและกำหนดการงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 9 ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  3
การสัมมนาเพื่อหารือประเด็นปัญหาและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและแนวทางการบริหารจัดการ
  3
ขอเชิญสมัครเข้าอบรมสัมมนาเรื่อง การใช้โปรแกรม M@xLearn เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
  3
ขอเชิญสมัครเข้าอบรมเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  3
ขอเชิญสมัครเข้าอบรมเรื่องกลวิธีการประเมินผลการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาผู้เรียน
  3
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการอบรมเรื่องเทคนิคการสอน
  3
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการพัฒนาโครงการสหกิจศึกษาของมก. ครั้งที่ 2/2548
  3
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าอบรมเรื่อง การใช้โปรแกรม M@xLearn เพื่อสนับสนุนการการสอน
  3
สรุปผลและเอกสารประกอบ เรื่อง ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระพุทธเจ้าหลวงฯ เสด็จประพาสไทรโยค
  3
ประมวลภาพและเอกสารประกอบ การสัมมนาเชิงช่วยเหลือด้านวิชาการสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคตะวันตก
  3
บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา
  3
ประมวลภาพและเอกสารประกอบ การอบรมเรื่องการใช้โปรแกรม M@xLearn เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
  3
ประมวลภาพและเอกสารประกอบการอบรม เรื่อง “เทคนิคการสอน”
 
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
 
 

QReduserve

คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์ข่าวการศึกษา

เว็บไซต์หน่วยงาน มก.


วิทยาเขต