งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตร/การสอน
ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
แบบรายงานฯ มคอ./สมอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อบรม/สัมมนาหลักสูตร
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
วันที่ สกอ.รับรองหลักสูตร
ระบบ มคอ.ออนไลน์
ถาม-ตอบ
การรับรองคุณวุฒิ
แนะแนวการศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตร
โครงการแนะแนวเชิงรุก
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โครงการเรียนล่วงหน้า
เอกสารแนะแนวการศึกษา  
หนังสือแนะนำ มก. 
ปฏิทินโครงการรับตรง มก.
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการ  
หนังสือคู่มือ
บุคลากรสายวิชาการดีเด่น มก.
อบรม/สัมมนาวิชาการ
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา
สัมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา
สัมมาทิฐิ 4 หน่วยงานสนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
ข้อมูลประกันคุณภาพ
โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อบรม/สัมมนางานสื่อ
ระบบโปสเตอร์ออนไลน์
สหกิจศึกษา
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

 


วันที่
  3
ประมวลภาพและเอกสารประกอบการอบรมเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนของอาจารย์ มก.
  3
ประมวลภาพและกำหนดการ งานตลาดนัดหลัดสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 9 ที่มหาวิทยาลัยพายัพ
  3
การอบรมเรื่องข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีและระเบียบอื่นที่ควรทราบสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรสายวิชาการ
  3
ประมวลภาพและเอกสารประกอบการอบรมเรื่องกลวิธีการประเมินผลการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาผู้เรียน
  3
การอบรม เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนของอาจารย์ มก.
  3
การอบรมเรื่อง เทคนิคการสร้างข้อสอบ
  3
การอบรมเรื่อง การวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ
  3
ประมวลภาพกิจกรรมตลาดนัดหลักสูตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  3
กองบริการการศึกษาร่วมประหยัดพลังงานสนองตอบนโยบายรัฐบาลช่วยชาติ
  3
ประมวลภาพ และเอกสารประกอบการสัมมนาแนะแนวการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิต/นักศึกษา (Admissions)
  3
ประมวลภาพและกำหนดการการตรวจประเมินคุณภาพกองบริการการศึกษาและมหาวิทยาลัย
  3
ประมวลภาพการประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง ภูมิรู้ ภูมิธรรม นำบัณฑิต ไทยสู่สากลโลก
  3
ประมวลภาพงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาในงาน ม.อ. วิชาการ 48 (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
  3
ประมวลภาพงาน Nation University Expo 2005 ที่ อิมแพค เมืองทองธานี
  3
ประมวลภาพ การทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ ๙ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี วันศุกร์ที่ ๙ ก.ย. ๒๕๔๘
  3
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  3
การประชุมสัมมนาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย
  3
ประมวลภาพโครงการสหกิจศึกษาสัญจรและศึกษาดูงาน
  3
การอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการสอนอิเล็คทรอนิกส์
  3
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการพัฒนาโครงการสหกิจศึกษาของมก. ครั้งที่ 3/2548
  3
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาควิชาการบินและอวกาศและรับสมัครโควตานักกีฬา
  3
ประมวลภาพวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิของกองบริการการศึกษา ครั้งที่ 5
  3
การอบรมเรื่อง การใช้แผนที่ความคิด (Mind Map) ในการเขียนผลงานทางวิชาการ
  3
ขอเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการ Unversity Fair 2005
  3
โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
 
 

QReduserve

คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์ข่าวการศึกษา

เว็บไซต์หน่วยงาน มก.


วิทยาเขต