งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตร/การสอน
ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
แบบรายงานฯ มคอ./สมอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อบรม/สัมมนาหลักสูตร
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
วันที่ สกอ.รับรองหลักสูตร
ระบบ มคอ.ออนไลน์
ถาม-ตอบ
การรับรองคุณวุฒิ
แนะแนวการศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตร
โครงการแนะแนวเชิงรุก
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โครงการเรียนล่วงหน้า
เอกสารแนะแนวการศึกษา  
หนังสือแนะนำ มก. 
ปฏิทินโครงการรับตรง มก.
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการ  
หนังสือคู่มือ
บุคลากรสายวิชาการดีเด่น มก.
อบรม/สัมมนาวิชาการ
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา
สัมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา
สัมมาทิฐิ 4 หน่วยงานสนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
ข้อมูลประกันคุณภาพ
โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อบรม/สัมมนางานสื่อ
ระบบโปสเตอร์ออนไลน์
สหกิจศึกษา
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

 


วันที่
  3
ประมวลภาพการเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน มก. โดยผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  3
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปc
  3
ประกาศรับสมัครนิสิตช่วยงาน ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2549
  3
การอบรมเรื่องเส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
  3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  3
การจัดนิทรรศการทางวิชาการและการเยี่ยมชมคณะวิชา(Open House) โครงการเลือกแนวทาง...วางอนาคต ที่ มก.
  3
การสัมมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา
  3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  3
รายงานการเข้าร่วมงานเวิลด์ไดแด็ค เอเชีย 2005 (Worlddidac Asia 2005)
  3
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  3
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้แผนที่ความคิด(Mind Map)ในการเขียนผลงานทางวิชาการ
  3
วันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา ครั้งที่ 1
  3
ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44
  3
ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว
  3
วันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษาพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2
  3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  3
ประกาศกองบริการการศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักออกแบบกราฟิก
  3
ตรวจผลการสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับคณาจารย์ มก.
  3
ประมวลภาพและเอกสารประกอบการสัมมนาเพื่อหารือประเด็นปัญหาและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร...
  3
ประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาโท
  3
วันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิของกองบริการการศึกษาและโครงการบริหารวิชาบูรณาการ ครั้งที่5
  3
ประชุมและนิทรรศการ โครงการเชื่อมโลกธุรกิจอุตสาหกรรมสู่ระบบสหกิจศึกษา
  3
สรุปการสัมมนาเรื่อง การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิทยาเขต ฯ จ.เพชรบุรี
  3
ประมวลภาพ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทักษะการให้คำปรึกษาสำหรับอาจารย์ ฯ รุ่นที่ 6
  3
ประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักออกแบบกราฟิก
 
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
 
 

QReduserve

คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์ข่าวการศึกษา

เว็บไซต์หน่วยงาน มก.


วิทยาเขต