งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตร/การสอน
ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
แบบรายงานฯ มคอ./สมอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อบรม/สัมมนาหลักสูตร
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
วันที่ สกอ.รับรองหลักสูตร
ระบบ มคอ.ออนไลน์
ถาม-ตอบ
การรับรองคุณวุฒิ
แนะแนวการศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตร
โครงการแนะแนวเชิงรุก
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โครงการเรียนล่วงหน้า
เอกสารแนะแนวการศึกษา  
หนังสือแนะนำ มก. 
ปฏิทินโครงการรับตรง มก.
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการ  
หนังสือคู่มือ
บุคลากรสายวิชาการดีเด่น มก.
อบรม/สัมมนาวิชาการ
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา
สัมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา
สัมมาทิฐิ 4 หน่วยงานสนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
ข้อมูลประกันคุณภาพ
โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อบรม/สัมมนางานสื่อ
ระบบโปสเตอร์ออนไลน์
สหกิจศึกษา
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

 


วันที่
  3
การเสนอผลงานภาคโปสเตอร์กำหนดขนาดใหม่ เป็น 4x4 ฟุต (1.2 x 1.2 เมตร)
  3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปและนักวิชาการศึกษา
  3
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาโท
  3
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักออกแบบกราฟิก
  3
การรับนักเรียนเข้าศึกษาโครงการโควตาพิเศษ
  3
งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรครั้งที่ 10 ที่ ม.วงษ์ชวลิตกุล
  3
ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 2 ตำแหน่ง
  3
งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรครั้งที่ 10 ที่ ม.สยาม
  3
งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรครั้งที่ 10 ที่ ม.ขอนแก่น
  3
งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรครั้งที่ 10 ที่ ม.เชียงใหม่
  3
การบรรยายพิเศษและประมวลภาพ การประชุมวิชาการครั้งที่ 44
  3
ประมวลภาพวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  3
ประมวลภาพมติชน ยู มาร์ท 2006 บางกอกคอนเวนชั่น เซ็นทรัล พลาซ่า
  3
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง"โครงการเรียนล่วงหน้า"
  3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
  3
ประมวลภาพการศึกษาดูงานของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย
  3
ประมวลภาพศึกษาดูงาน ศูนย์ประสานงานสหกิจศึกษา
  3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
  3
ประมวลภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
  3
โครงการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง "แผนการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานในการพิจารณา หลักสูตร/รายวิชา ของคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"
  3
ประมวลภาพ โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  3
ขอเชิญบุคคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าอบรม เรื่อง การสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ(Service Mind)
  3
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 3 อัตรา
  3
โครงการประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา
  3
ประกาศรายชื่อผู้มีสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
 
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
 
 

QReduserve

คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์ข่าวการศึกษา

เว็บไซต์หน่วยงาน มก.


วิทยาเขต