งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตร/การสอน
ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
แบบรายงานฯ มคอ./สมอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อบรม/สัมมนาหลักสูตร
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
วันที่ สกอ.รับรองหลักสูตร
ระบบ มคอ.ออนไลน์
ถาม-ตอบ
การรับรองคุณวุฒิ
แนะแนวการศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตร
โครงการแนะแนวเชิงรุก
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โครงการเรียนล่วงหน้า
เอกสารแนะแนวการศึกษา  
หนังสือแนะนำ มก. 
ปฏิทินโครงการรับตรง มก.
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการ  
หนังสือคู่มือ
บุคลากรสายวิชาการดีเด่น มก.
อบรม/สัมมนาวิชาการ
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา
สัมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา
สัมมาทิฐิ 4 หน่วยงานสนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
ข้อมูลประกันคุณภาพ
โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อบรม/สัมมนางานสื่อ
ระบบโปสเตอร์ออนไลน์
สหกิจศึกษา
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

 


วันที่
  3
ประกาศผลสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว
  3
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”
  3
คำสั่ง/รายชื่อ สัมมนาเครือข่ายนักวิชาการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  3
University Fair 2006
  3
ประมวลภาพตลาดนัดอุดมศึกษา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
  3
วันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา 3/2549
  3
ประมวลภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "จรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"
  3
ประมวลภาพ มหกรรมอุดมศึกษา University Fair 2006
  3
โครงการฝึกอบรม "เทคนิคการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม"
  3
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  3
โครงการ/กำหนดการ โครงการสัมมนาเครื่อข่ายนักวิขาการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาตสตร์
  3
โครงการ/กำหนดการ โครงการอบรม "การสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ (Service Mind)
  3
ประมวลภาพ "สัมมนาเครือข่ายนักวิชาการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"
  3
การนำเสนอ KRAs "สัมมนานักวิชาการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"
  3
แบบสอบถามเพื่อประเมินผลสัมมนาเครือข่ายนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นักวิชาการศึกษา
  3
ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
  3
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
  3
ประมวลภาพ โครงการอบรม "การสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ (service mind)"
  3
โครงการประชุมสัมมนาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย
  3
ประมวลภาพ การศึกษาดูงานด้านการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  3
เอกสาร"มิติใหม่การพัฒนาบัณฑิตไทยในโลกไร้พรมแดน
  3
เอกสารสรุปและประมวลภาพ "โครงการประชุมสัมมนาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย
  3
ขยายเวลารับสมัครอบรมหัวข้อ "อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์"
  3
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
 
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
 
 

QReduserve

คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์ข่าวการศึกษา

เว็บไซต์หน่วยงาน มก.


วิทยาเขต