งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตร/การสอน
ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
แบบรายงานฯ มคอ./สมอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อบรม/สัมมนาหลักสูตร
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
วันที่ สกอ.รับรองหลักสูตร
ระบบ มคอ.ออนไลน์
ถาม-ตอบ
การรับรองคุณวุฒิ
แนะแนวการศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตร
โครงการแนะแนวเชิงรุก
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โครงการเรียนล่วงหน้า
เอกสารแนะแนวการศึกษา  
หนังสือแนะนำ มก. 
ปฏิทินโครงการรับตรง มก.
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการ  
หนังสือคู่มือ
บุคลากรสายวิชาการดีเด่น มก.
อบรม/สัมมนาวิชาการ
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา
สัมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา
สัมมาทิฐิ 4 หน่วยงานสนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
ข้อมูลประกันคุณภาพ
โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อบรม/สัมมนางานสื่อ
ระบบโปสเตอร์ออนไลน์
สหกิจศึกษา
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

 


วันที่
  3
แบบประเมินการอบรมผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
  3
การนับจำนวนหน่วยชั่วโมงกิจกรรมให้กับนิสิตที่ร่วมโครงการ "เลือกแนวทาง...วางอนาคต" ครั้งที่ 11 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์
  3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  3
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
  3
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โดยคัดเลือก นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  3
ประมวลภาพ การสัมมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา เรื่อง "กลยุทธ์การทำงานเป็นทีม โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อองค์กรเป็นสำคัญ"
  3
โครงการ "เลือกแนวทาง...วางอนาคต" ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  3
รับสมัคร...นิสิตชาย มก. ช่วยงานมหา'ลัย งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา
  3
สรุปจำนวนผู้ส่งผลงานเข้าร่วมในการประชุมวิชาการครั้งที่ 45
  3
ขยายเวลาการรับสมัครตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการคัดเลือก
  3
โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีตรง
  3
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  3
ประกาศรับลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
  3
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
  3
การเยี่ยมชมและรับฟังการแนะแนวในหัวข้อ "การเลือกคณะและการจัดลำดับ"ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  3
กําหนดการจัดงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา
  3
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบ นักวิชาการศึกษา
  3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา
  3
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
  3
ขอแสดงความยินดีแก่บุคลากรดีเด่น กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  3
ประกาศรับสมัคร นิสิตชาย-หญิง ช่วยงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5
  3
สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ความสัมพันธ์ 120 ปี ไทย-ญี่ปุ่น ด้านการเกษตร"
  3
โครงการสัมนาทางวิชาการ เรื่อง"ทิศทางการพัฒนางานวิชาการเชิงรุกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"
  3
โครงการสัมนาทางวิชาการ เรื่อง"การจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จากทฤษฎี...สู่การปฏิบัติ"
 
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
 
 

QReduserve

คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์ข่าวการศึกษา

เว็บไซต์หน่วยงาน มก.


วิทยาเขต