งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตร/การสอน
ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
แบบรายงานฯ มคอ./สมอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อบรม/สัมมนาหลักสูตร
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
วันที่ สกอ.รับรองหลักสูตร
ระบบ มคอ.ออนไลน์
ถาม-ตอบ
การรับรองคุณวุฒิ
แนะแนวการศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตร
โครงการแนะแนวเชิงรุก
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โครงการเรียนล่วงหน้า
เอกสารแนะแนวการศึกษา  
หนังสือแนะนำ มก. 
ปฏิทินโครงการรับตรง มก.
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการ  
หนังสือคู่มือ
บุคลากรสายวิชาการดีเด่น มก.
อบรม/สัมมนาวิชาการ
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา
สัมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา
สัมมาทิฐิ 4 หน่วยงานสนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
ข้อมูลประกันคุณภาพ
โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อบรม/สัมมนางานสื่อ
ระบบโปสเตอร์ออนไลน์
สหกิจศึกษา
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

 


วันที่
  3
ประมวลภาพ "วิธีการจัดทำและเขียน Course Syllabus"
  3
ประมวลภาพ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
  3
เอกสารประกอบ Course Syllabus
  3
โครงการอบรม “การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอน”
  3
ระบบรับสมัครอบรม "การสอดแทรกคุณธรรมในการเรียนการสอน"
  3
รายชื่อผู้ตอบรับเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมจัดทำและตรวจสอบเอกสารหลักสูตร/รายวิชา
  3
ระบบจองห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Ku cyberlab (ทดสอบ)
  3
ประมวลภาพโครงการประชุมสัมมนาผู้นำกิจกรรมประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ ระหว่างวันที่ 26 - 27 เมษายน 2550 อาคารบรรยายรวม 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
  3
โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2550 เรื่อง "ปีแห่งการพัฒนานิสิตภายใต้แนวคิดคุณธรรมนําความรู้ : คู่เศรษฐกิจพอเพียง"
  3
ทำเนียบ ผู้นำกิจกรรมประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ ม.ธรรมศาสตร์
  3
โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2550 เรื่อง "ปีแห่งการพัฒนานิสิตภายใต้แนวคิดคุณธรรมนําความรู้ : คู่เศรษฐกิจพอเพียง"
  3
ประมวลภาพ การประชุมสัมมนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2550 เรื่อง "ปีแห่งการพัฒนานิสิตภายใต้แนวคิดคุณธรรมนำความรู้ : คู่เศรษฐกิจพอเพียง"
  3
เอกสารการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2550 เรื่อง "ปีแห่งการพัฒนานิสิตภายใต้แนวคิดคุณธรรมนำความรู้ : คู่เศรษฐกิจพอเพียง"
  3
โครงการประชุมวิชาการครั้งที่ 46
  3
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสื่อการศึกษา ครั้งที่ 1/2550
  3
โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การประเมินระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์
  3
เอกสารประกอบการอบรมเทคนิคการออกข้อสอบ
  3
ประกาศการรับสมัครตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการคัดเลือก
  3
เอกสารประกอบการอบรม การวิจัยในชั้นเรียน
  3
รับสมัครนิสิตช่วยงานในการแนะนำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  3
ประมวลภาพ การอบรมเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน
  3
ประมวลภาพการประชุมสัมมนา เพื่อชี้แจงและหารือแนวทางดำเนินงาน เรื่อง การประเมินระบบการติดตามประเมินผล การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  3
ประมวลภาพ โครงการอบรมอาจารย์ เรื่อง "เทคนิคการออกข้อสอบ"
  3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
  3
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกองบริการการศึกษา
 
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
 
 

QReduserve

คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์ข่าวการศึกษา

เว็บไซต์หน่วยงาน มก.


วิทยาเขต