งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตร/การสอน
ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
แบบรายงานฯ มคอ./สมอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อบรม/สัมมนาหลักสูตร
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
วันที่ สกอ.รับรองหลักสูตร
ระบบ มคอ.ออนไลน์
ถาม-ตอบ
การรับรองคุณวุฒิ
แนะแนวการศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตร
โครงการแนะแนวเชิงรุก
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โครงการเรียนล่วงหน้า
เอกสารแนะแนวการศึกษา  
หนังสือแนะนำ มก. 
ปฏิทินโครงการรับตรง มก.
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการ  
หนังสือคู่มือ
บุคลากรสายวิชาการดีเด่น มก.
อบรม/สัมมนาวิชาการ
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา
สัมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา
สัมมาทิฐิ 4 หน่วยงานสนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
ข้อมูลประกันคุณภาพ
โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อบรม/สัมมนางานสื่อ
ระบบโปสเตอร์ออนไลน์
สหกิจศึกษา
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

 


วันที่
  3
ประกาศการรับสมัครตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการคัดเลือก
  3
เอกสารประกอบการอบรม การวิจัยในชั้นเรียน
  3
รับสมัครนิสิตช่วยงานในการแนะนำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  3
ประมวลภาพ การอบรมเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน
  3
ประมวลภาพการประชุมสัมมนา เพื่อชี้แจงและหารือแนวทางดำเนินงาน เรื่อง การประเมินระบบการติดตามประเมินผล การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  3
ประมวลภาพ โครงการอบรมอาจารย์ เรื่อง "เทคนิคการออกข้อสอบ"
  3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
  3
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกองบริการการศึกษา
  3
ประกาศการรับสมัครตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการคัดเลือก
  3
ขยายเวลาการรับสมัครตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการคัดเลือก
  3
รับสมัครอาจารย์ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการสอนอิเล็คทรอนิกส์ สำหรับคณาจารย์ วันที่ 15-19 ตุลาคม 2550
  3
ประมวลภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"ทักษะการให้คำปรึกษาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"
  3
เอกสารประกอบการสัมมนาเครือข่ายวันที่ 21 กันยายน 2550 เรื่อง "การพัฒนานิสิตนักศึกษาไทยให้เป็นคนดีสู่สังคม"
  3
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอกส์
  3
ระบบประเมินโครงการอบรมอาจารย์ 2/2550
  3
ขยายเวลาการรับสมัครตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการคัดเลือก
  3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการคัดเลือก
  3
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
  3
ขยายเวลา ขรก.ไว้ทุกข์ 100 วัน
  3
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
  3
แคมป์ปิดเทอม โดย ร.ร.นานาชาติเซนต์ สตีเฟ่นส์
  3
เอกสารประกอบการอภิปรายพิเศษ เรื่อง พระราชกรณียกิจ...กับการแก้ปัญหาโลกร้อน
  3
เชิญชวนไปเลือกตั้ง สว. วันที่ 2 มีนาคม 2551
  3
นิทานดนตรีสำหรับอัจฉริยะตัวน้อย 29-30 มี.ค.51
  3
โครงการสัมมนาคณะบรรณาธิการวารสาร มก 11 เม.ย.51
 
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
 
 

QReduserve

คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์ข่าวการศึกษา

เว็บไซต์หน่วยงาน มก.


วิทยาเขต