งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตร/การสอน
ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
แบบรายงานฯ มคอ./สมอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อบรม/สัมมนาหลักสูตร
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
วันที่ สกอ.รับรองหลักสูตร
ระบบ มคอ.ออนไลน์
ถาม-ตอบ
การรับรองคุณวุฒิ
แนะแนวการศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตร
โครงการแนะแนวเชิงรุก
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โครงการเรียนล่วงหน้า
เอกสารแนะแนวการศึกษา  
หนังสือแนะนำ มก. 
ปฏิทินโครงการรับตรง มก.
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการ  
หนังสือคู่มือ
บุคลากรสายวิชาการดีเด่น มก.
อบรม/สัมมนาวิชาการ
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา
สัมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา
สัมมาทิฐิ 4 หน่วยงานสนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
ข้อมูลประกันคุณภาพ
โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อบรม/สัมมนางานสื่อ
ระบบโปสเตอร์ออนไลน์
สหกิจศึกษา
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

 


วันที่
  31 ส.ค. 59
โครงการประชุมสัมมนาเพื่อการติดตามผลการดำเนินงานจรรยาบรรณ
  30 ส.ค. 59
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน"
  29 ส.ค. 59
โครงการอบรมเรื่อง "บทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"
  26 ส.ค. 59
โครงการประชุมสัมมนา วันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษาพบผู้บริหาร มก. (ครั้งที่ 14)
  19 ส.ค. 59
การประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิต อุดมคติไทย ประจำปี 2559
  05 ส.ค. 59
โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี ๒๕๕๙ เรื่อง การผลิตบัณฑิตเพื่อการแข่งขันในศตวรรษที่ ๒๑
  21 มิ.ย. 59
ศึกษาดูงานด้านการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาของคณะกรรมการประสานงานกิจเครือข่ายฯ
  15 มิ.ย. 59
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารหลักสูตรและมาตราฐานคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารหลักสูตรและมาตราฐานคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  04 มิ.ย. 59
การจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรให้สอดคล้องกับการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558
  28 พ.ค. 59
โครงการสัมมนา เรื่อง ทิศทางการบริหารงานโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  21 เม.ย. 59
สัมมนาบุคลากร ประจำปี 2559
  18 เม.ย. 59
เรียนเชิญดาวน์โหลด เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54(ฉบับเผยแพร่)
  18 เม.ย. 59
ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  08 เม.ย. 59
งานหรรษา มหาสงกรานต์ สำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปี 2559
  29 มี.ค. 59
  12 มี.ค. 59
พิธีรำลึกและสักการะสามบูรพาจารย์ ประจำปี 2559 และพิธีบวงสรวงอาคารระพีสาคริก
  17 ก.พ. 59
แบบฟอร์มเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  10 ก.พ. 59
หนังสือ 72 ปี เกษตรศาสตร์ พิพัฒน์แผ่นดินไทย
  03 ก.พ. 59
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54
  26 ม.ค. 59
ติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มวิจัย
  11 ม.ค. 59
แบบฟอร์มรายงานสรุปค่าใช้จ่ายโครงการทางด้านกลุ่มวิจัยและวิชาการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
  28 ธ.ค. 58
งานปีใหม่สำนักทะเบียนและประมวลผล 2559
  24 ธ.ค. 58
รายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘
  22 ธ.ค. 58
ลงทะเบียนการทดสอบการใช้งานระบบ มคอ.3-7
  27 พ.ย. 58
วันปลูกต้นไม้ 2558
 
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
 
 

QReduserve

คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์ข่าวการศึกษา

เว็บไซต์หน่วยงาน มก.


วิทยาเขต