งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตร/การสอน
ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
แบบรายงานฯ มคอ./สมอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อบรม/สัมมนาหลักสูตร
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
วันที่ สกอ.รับรองหลักสูตร
ระบบ มคอ.ออนไลน์
ถาม-ตอบ
การรับรองคุณวุฒิ
แนะแนวการศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตร
โครงการแนะแนวเชิงรุก
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โครงการเรียนล่วงหน้า
เอกสารแนะแนวการศึกษา  
หนังสือแนะนำ มก. 
ปฏิทินโครงการรับตรง มก.
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการ  
หนังสือคู่มือ
บุคลากรสายวิชาการดีเด่น มก.
อบรม/สัมมนาวิชาการ
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา
สัมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา
สัมมาทิฐิ 4 หน่วยงานสนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
ข้อมูลประกันคุณภาพ
โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อบรม/สัมมนางานสื่อ
ระบบโปสเตอร์ออนไลน์
สหกิจศึกษา
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

 


วันที่
  11 พ.ย. 58
แบบฟอร์มรายงานโครงการกลุ่มวิจัย
  21 ก.ย. 58
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้ระบบและนำเข้าข้อมูล มคอ.2
  06 ก.ย. 58
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  29 ส.ค. 58
งานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ
  28 ส.ค. 58
งานประชุมวิชาการ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ประจำปี 2558
  24 ก.ค. 58
ประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘
  09 ก.ค. 58
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการความร่วมมือกับสหภาพยุโรป ภายใต้กรอบ PDSF
  06 ก.ค. 58
การประชุมโครงการความร่วมมือกับสหภาพยุโรป ภายใต้กรอบ PDSFคณะทำงานด้านหลักสูตรอุตสาหกรรมการเกษตร
  24 มิ.ย. 58
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน" ปี 2558
  19 มิ.ย. 58
นิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น รุ่นที่ 26
  19 มิ.ย. 58
วันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิ ครั้งที่ 1/2558
  17 มิ.ย. 58
โครงการอบรมเรื่อง "การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่"เวลา 8:30-12:00 น.
  17 มิ.ย. 58
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนที่ทันสมัยสำหรับอาจารย์ มก.
  16 มิ.ย. 58
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรให้สอดคล้องกับการจ้ดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามแนวทางการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา มคอ.มก. (KU-TQF)
  11 มิ.ย. 58
การประชุมเชิงวิชาการเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการวิเคราะห์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสู่การปฏิบัติ
  05 มิ.ย. 58
โครงการอบรมเรื่อง “การวัดผลและการประเมินผลการเรียนการสอน”
  29 พ.ค. 58
สัมมนาบุคลากร ประจำปี 2558
  26 พ.ค. 58
การประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงคู่มือการบริหารคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และแนวปฏิบัติประชุมสัมมนาชี้แจงคู่มือการบริหารคุณภาพการศึกษา
  12 พ.ค. 58
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยของกลุ่มวิจัย 2558
  29 เม.ย. 58
โครงการอบรมเรื่อง "บทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"
  21 เม.ย. 58
คณะทำงานโครงการความร่วมมือกับสหภาพยุโรป ภายใต้กรอบ PDSF
  09 เม.ย. 58
งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ ถนนข้าวไรซ์เบอรี่(ถนนจันทรสถิตย์) ด้านหน้าคณะบริหารธุรกิจ
  09 เม.ย. 58
โครงการสืบสานประเพณสงกรานต์ และรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ
  27 มี.ค. 58
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเรียนการสอนแบบ Interactive Classroom
  20 มี.ค. 58
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศึกษาดูงาน
 
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
 
 

QReduserve

คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์ข่าวการศึกษา

เว็บไซต์หน่วยงาน มก.


วิทยาเขต