งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตร/การสอน
ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
แบบรายงานฯ มคอ./สมอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อบรม/สัมมนาหลักสูตร
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
วันที่ สกอ.รับรองหลักสูตร
ระบบ มคอ.ออนไลน์
ถาม-ตอบ
การรับรองคุณวุฒิ
แนะแนวการศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตร
โครงการแนะแนวเชิงรุก
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โครงการเรียนล่วงหน้า
เอกสารแนะแนวการศึกษา  
หนังสือแนะนำ มก. 
ปฏิทินโครงการรับตรง มก.
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการ  
หนังสือคู่มือ
บุคลากรสายวิชาการดีเด่น มก.
อบรม/สัมมนาวิชาการ
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา
สัมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา
สัมมาทิฐิ 4 หน่วยงานสนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
ข้อมูลประกันคุณภาพ
โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อบรม/สัมมนางานสื่อ
ระบบโปสเตอร์ออนไลน์
สหกิจศึกษา
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

 


วันที่
  03 ก.พ. 58
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53
  14 ม.ค. 58
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557
  26 ธ.ค. 57
พิธีมอบรางวัลบุคลลากรวิชาการ มก.
  07 พ.ย. 57
สัมมนาบุคลากร ประจำปี 2557สัมมาทิฐิบุคลลากรเกียวกับการปรับโครงสร้างหน่วยงานการประชุมเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมทำบุญอิ่มใจ
  06 ต.ค. 57
แบบฟอร์มการเสนอชื่อ บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ 57
  06 ต.ค. 57
แบบฟอร์มการเสนอชื่อ บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ (ด้านการวิจัย) 57
  19 ก.ย. 57
ประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน ธรรมศาสตร์-เกษตรศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ ครั้งที่ 17
  18 ก.ย. 57
เชิญชวน อาจารย์ บุคลากร นิสิต มก. เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ การศึกษาไทยเพื่ออนาคต (CTEF2014) **อาจารย์เข้าร่วมฟรี!!!!**อาจารย์เข้าร่วม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
  17 ก.ย. 57
โครงการประชุมสัมมนาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ มก. 2557
  09 ก.ย. 57
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  06 ก.ย. 57
กำหนดการ วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2557
  25 ส.ค. 57
เอกสารการส่งข้อมูลกลุ่มวิจัย
  22 ส.ค. 57
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เยี่ยมชม โครงการสหกิจศึกษา มก.
  15 ส.ค. 57
โครงการอบรมเรื่อง 'เทคนิคการให้คำปรึกษาด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย'
  05 ส.ค. 57
ฝ่ายจัดพิมพ์เอกสาร งานประชุมวิชาการครั้งที่ 53
  05 ส.ค. 57
ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูฯตามบทเฉพาะกาลมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัตริสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พศ.ศ 2546
  01 ส.ค. 57
ขอเรียนเชิญร่วมการอบรม โครงการการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี ๒๕๕๗
  28 ก.ค. 57
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนยุคใหม่สาหรับนิสิต Generation Z ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ
  19 มิ.ย. 57
การประชุมสัมมนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๗
  05 มิ.ย. 57
โครงการสัมมนาทางวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้หลักสูตรร่วมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  19 พ.ค. 57
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
  16 พ.ค. 57
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การวัดและประเมินผล
  27 ก.พ. 57
สัมมนาวิชาการเรียนรู้
  04 ก.พ. 57
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร
  09 ม.ค. 57
โครงการเสวนา "เรื่องการบริหารจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"
 
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
 
 

QReduserve

คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์ข่าวการศึกษา

เว็บไซต์หน่วยงาน มก.


วิทยาเขต