งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตร/การสอน
ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
แบบรายงานฯ มคอ./สมอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อบรม/สัมมนาหลักสูตร
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
วันที่ สกอ.รับรองหลักสูตร
ระบบ มคอ.ออนไลน์
ถาม-ตอบ
การรับรองคุณวุฒิ
แนะแนวการศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตร
โครงการแนะแนวเชิงรุก
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โครงการเรียนล่วงหน้า
เอกสารแนะแนวการศึกษา  
หนังสือแนะนำ มก. 
ปฏิทินโครงการรับตรง มก.
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการ  
หนังสือคู่มือ
บุคลากรสายวิชาการดีเด่น มก.
อบรม/สัมมนาวิชาการ
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา
สัมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา
สัมมาทิฐิ 4 หน่วยงานสนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
ข้อมูลประกันคุณภาพ
โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อบรม/สัมมนางานสื่อ
ระบบโปสเตอร์ออนไลน์
สหกิจศึกษา
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

 


วันที่
  19 พ.ค. 57
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
  16 พ.ค. 57
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การวัดและประเมินผล
  27 ก.พ. 57
สัมมนาวิชาการเรียนรู้
  04 ก.พ. 57
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร
  09 ม.ค. 57
โครงการเสวนา "เรื่องการบริหารจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"
  31 ต.ค. 56
โครงการสัมมนาทางวิชาการ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสูตรและรายวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  30 ต.ค. 56
อบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ รุ่นที่ 6
  30 ต.ค. 56
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำข้อมูล มคอ.3-6 และมคอ.7 ออนไลน์และระบบรายงานข้อมูล"เพื่อใช้ในการรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ในปีการศึกษา 2556
  27 ก.ย. 56
โครงการประชุมสัมมนาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ มก. ประจำปี 2556
  17 ก.ย. 56
งานสัมมาทิฐิและการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
  09 ก.ย. 56
โครงการอบรมเรื่อง"การพัฒนาบุคลิคภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน"
  09 ก.ย. 56
อบรมคณาจารย์ และบุคลากรสายวิชาการ มก.การอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน
  30 ส.ค. 56
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนของอาจารย์
  30 ส.ค. 56
ประชุมวิชาการประเพณี 4 ฝ่าย ครั้งที่ 16 กองทัพเรือ-ธรรมศาสตร์-เกษตรศาสตร์-มหิดล
  26 ส.ค. 56
อบรมภาษาอังกฤษบุคลากร รุ่นที่ 4-5
  19 ส.ค. 56
การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21” โดย ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์
  14 ส.ค. 56
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ
  31 ก.ค. 56
แบบฟอร์มรายงานการติดตามผลและแผนดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะ/วิทยาเขต ประจำปี 2556
  19 ก.ค. 56
โครงการอบรม เรื่อง “การพัฒนาทักษะอาจารย์ที่ปรึกษา มก."
  15 ก.ค. 56
ประกาศรายชื่อโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรปฏิบัติงานด้านการบริการการศึกษา
  14 ก.ค. 56
โครงการการจัดอาจารย์ตามกลุ่มวิจัยของคณะนำร่อง
  04 ก.ค. 56
ประมวลภาพ โครงการอบรมเรื่อง การวัดและประเมินผล วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฏาคม 2556ประมวลภาพ โครงการอบรมเรื่อง การวัดและประเมินผล
  29 มิ.ย. 56
วันปลูกต้นไม้กองบริการการศึกษา ประจำปี 2556
  06 มิ.ย. 56
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการการศึกษาเรื่อง การทวนสอบ มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตจากหลักสูตรและรายวิชา
  08 พ.ค. 56
โครงการสัมมนาอาจารย์ประจำปี 2556
 
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
 
 

QReduserve

คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์ข่าวการศึกษา

เว็บไซต์หน่วยงาน มก.


วิทยาเขต