งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตร/การสอน
ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
แบบรายงานฯ มคอ./สมอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อบรม/สัมมนาหลักสูตร
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
วันที่ สกอ.รับรองหลักสูตร
ระบบ มคอ.ออนไลน์
ถาม-ตอบ
การรับรองคุณวุฒิ
แนะแนวการศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตร
โครงการแนะแนวเชิงรุก
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โครงการเรียนล่วงหน้า
เอกสารแนะแนวการศึกษา  
หนังสือแนะนำ มก. 
ปฏิทินโครงการรับตรง มก.
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการ  
หนังสือคู่มือ
บุคลากรสายวิชาการดีเด่น มก.
อบรม/สัมมนาวิชาการ
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา
สัมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา
สัมมาทิฐิ 4 หน่วยงานสนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
ข้อมูลประกันคุณภาพ
โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อบรม/สัมมนางานสื่อ
ระบบโปสเตอร์ออนไลน์
สหกิจศึกษา
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

 


วันที่
  28 ก.ค. 57
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนยุคใหม่สาหรับนิสิต Generation Z ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”
  19 มิ.ย. 57
การประชุมสัมมนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๗เรื่อง ทิศทางการเรียนการสอนสำหรับนิสิต Generation Z
  05 มิ.ย. 57
โครงการสัมมนาทางวิชาการเชิงปฏิบัติการ
  19 พ.ค. 57
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ในระบบ มคอ.มก. (KU-TQF)
  16 พ.ค. 57
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การวัดและประเมินผล
  27 ก.พ. 57
สัมมนาวิชาการเรียนรู้ เรื่อง “การจัดการศึกษาผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑”
  04 ก.พ. 57
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52
  09 ม.ค. 57
โครงการเสวนา "เรื่องการบริหารจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  31 ต.ค. 56
โครงการสัมมนาทางวิชาการ
  30 ต.ค. 56
อบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ รุ่นที่ 6ประจำปี 2556
  30 ต.ค. 56
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำข้อมูล มคอ.3-6 และมคอ.7 ออนไลน์และระบบรายงานข้อมูล"
  27 ก.ย. 56
โครงการประชุมสัมมนาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ มก. ประจำปี 2556 โครงการประชุมสัมมนาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ มก.
  17 ก.ย. 56
งานสัมมาทิฐิและการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
  09 ก.ย. 56
โครงการอบรมเรื่อง"การพัฒนาบุคลิคภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน"
  09 ก.ย. 56
อบรมคณาจารย์ และบุคลากรสายวิชาการ มก.
  30 ส.ค. 56
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนของอาจารย์ประจำปีงบประมา2556 ระหว่างเดือน ก.ค. - ส.ค. 56
  30 ส.ค. 56
ประชุมวิชาการประเพณี 4 ฝ่าย ครั้งที่ 16
  26 ส.ค. 56
อบรมภาษาอังกฤษบุคลากร รุ่นที่ 4-5
  19 ส.ค. 56
การสัมมนาวิชาการ
  14 ส.ค. 56
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารระดับต้นและระดับกลางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  31 ก.ค. 56
แบบฟอร์มรายงานการติดตามผลและแผนดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะ/วิทยาเขต ประจำปี 2556
  19 ก.ค. 56
โครงการอบรม เรื่อง “การพัฒนาทักษะอาจารย์ที่ปรึกษา มก."
  15 ก.ค. 56
ประกาศรายชื่อโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ
  14 ก.ค. 56
โครงการการจัดอาจารย์ตามกลุ่มวิจัยของคณะนำร่อง
  04 ก.ค. 56
ประมวลภาพ โครงการอบรมเรื่อง การวัดและประเมินผล วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฏาคม 2556
 
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
 
 

QReduserve

คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์ข่าวการศึกษา

เว็บไซต์หน่วยงาน มก.


วิทยาเขต