งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตร/การสอน
ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
แบบรายงานฯ มคอ./สมอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อบรม/สัมมนาหลักสูตร
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
วันที่ สกอ.รับรองหลักสูตร
ระบบ มคอ.ออนไลน์
ถาม-ตอบ
การรับรองคุณวุฒิ
แนะแนวการศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตร
โครงการแนะแนวเชิงรุก
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โครงการเรียนล่วงหน้า
เอกสารแนะแนวการศึกษา  
หนังสือแนะนำ มก. 
ปฏิทินโครงการรับตรง มก.
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการ  
หนังสือคู่มือ
บุคลากรสายวิชาการดีเด่น มก.
อบรม/สัมมนาวิชาการ
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา
สัมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา
สัมมาทิฐิ 4 หน่วยงานสนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
ข้อมูลประกันคุณภาพ
โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อบรม/สัมมนางานสื่อ
ระบบโปสเตอร์ออนไลน์
สหกิจศึกษา
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

 


วันที่
  29 มิ.ย. 56
วันปลูกต้นไม้กองบริการการศึกษา ประจำปี 2556
  06 มิ.ย. 56
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการการศึกษาเรื่อง การทวนสอบ มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตจากหลักสูตรและรายวิชา
  08 พ.ค. 56
โครงการสัมมนาอาจารย์ประจำปี 2556
  08 พ.ค. 56
สัมมนาบุคลากร ประจำปี 2556เรื่อง “การจัดทําแผนยุทธศาสตร์งานบริการการศึกษาเชงริ ุกเพื่อรองรับ การเป็นมหาวทยาล ิ ัยชนนั้ ํา : กลยุทธ์และมาตรการ”
  26 เม.ย. 56
ขยายเวลารับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์
  19 เม.ย. 56
โครงการเข้าพบเพื่อหารือและรับทราบแนวทางการดำเนินงานกลุ่มวิจัย คณะนำร่อง คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์
  11 เม.ย. 56
งานประเพณีสงกรานต์ กองบริการการศึกษา ประจำปี 2556
  02 เม.ย. 56
ข่าว กบศ. เดือน ก.พ. ฉบับที่ 2มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้บริหารโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เกี่ยวกับการเรียนการสอนทางไกลโครงการเรียนล่วงหน้า มก. รุ่นที่ 8
  01 เม.ย. 56
ข่าว กบศ. เดือน ก.พ. ฉบับที่ 1
  28 มี.ค. 56
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำข้อมูลในระบบ มคอ. มก. KU-TQF (ครั้งที่ 3)
  28 มี.ค. 56
อบรมการจัดทำข้อมูลในระบบ มคอ.มก.
  11 มี.ค. 56
ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ ๒ภาควิชาสัตวบาลได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ แห่งชาติครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๑ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มก.
  08 มี.ค. 56
รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการศึกษา
  27 ก.พ. 56
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้านการบริหารจัดการงาน
  22 ก.พ. 56
พิธีลงนาม ระหว่างบริษัท แมคไทย จำกัด (แมคโดนัลด์) กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  05 ก.พ. 56
ประชุมวิชาการครั้งที่ 51วันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2556
  02 ก.พ. 56
ประชุมวิชาการครั้งที่ 51
  15 ม.ค. 56
งานประชุมวิชาการประเพณี มหิดล-กองทัพเรือ-ธรรมศาสตร์-เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 15 การพัฒนาคนไทยรุ่นใหม่สู่ประชาคมโลก วันที่ 15 ม.ค. 2556
  04 ม.ค. 56
โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 คณะวิศกรรมศาสตร์ศรีราชา มก.
  24 ธ.ค. 55
สัมมาทิฐิและงานปีใหม่ กองบริการการศึกษาสัมมาทิฐิและงานปีใหม่ กองบริการการศึกษา ขึ้นปี พ.ศ. 2556
  20 พ.ย. 55
โครงการตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 17
  29 ก.ย. 55
โครงการสัมมาทิฐิ 4 หน่วยงานสนับสนุนการพัฒนางานด้านวิชาการและการเรียนการสอน
  28 ก.ย. 55
ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
  28 ก.ย. 55
ครบรอบ 1 ทศวรรษ สำนักประกันคุณภาพ
  27 ก.ย. 55
เชิญชวนอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงทะเบียนรับ SMS
 
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
 
 

QReduserve

คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์ข่าวการศึกษา

เว็บไซต์หน่วยงาน มก.


วิทยาเขต