งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตร/การสอน
ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
แบบรายงานฯ มคอ./สมอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อบรม/สัมมนาหลักสูตร
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
วันที่ สกอ.รับรองหลักสูตร
ระบบ มคอ.ออนไลน์
ถาม-ตอบ
การรับรองคุณวุฒิ
แนะแนวการศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตร
โครงการแนะแนวเชิงรุก
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โครงการเรียนล่วงหน้า
เอกสารแนะแนวการศึกษา  
หนังสือแนะนำ มก. 
ปฏิทินโครงการรับตรง มก.
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการ  
หนังสือคู่มือ
บุคลากรสายวิชาการดีเด่น มก.
อบรม/สัมมนาวิชาการ
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา
สัมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา
สัมมาทิฐิ 4 หน่วยงานสนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
ข้อมูลประกันคุณภาพ
โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อบรม/สัมมนางานสื่อ
ระบบโปสเตอร์ออนไลน์
สหกิจศึกษา
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

 


วันที่
  01 เม.ย. 56
ข่าว กบศ. เดือน ก.พ. ฉบับที่ 1
  28 มี.ค. 56
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำข้อมูลในระบบ มคอ. มก. KU-TQF (ครั้งที่ 3)
  28 มี.ค. 56
อบรมการจัดทำข้อมูลในระบบ มคอ.มก.
  11 มี.ค. 56
ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ ๒ภาควิชาสัตวบาลได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ แห่งชาติครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๑ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มก.
  08 มี.ค. 56
รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการศึกษา
  27 ก.พ. 56
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้านการบริหารจัดการงาน
  22 ก.พ. 56
พิธีลงนาม ระหว่างบริษัท แมคไทย จำกัด (แมคโดนัลด์) กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  05 ก.พ. 56
ประชุมวิชาการครั้งที่ 51วันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2556
  02 ก.พ. 56
ประชุมวิชาการครั้งที่ 51
  15 ม.ค. 56
งานประชุมวิชาการประเพณี มหิดล-กองทัพเรือ-ธรรมศาสตร์-เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 15 การพัฒนาคนไทยรุ่นใหม่สู่ประชาคมโลก วันที่ 15 ม.ค. 2556
  04 ม.ค. 56
โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 คณะวิศกรรมศาสตร์ศรีราชา มก.
  24 ธ.ค. 55
สัมมาทิฐิและงานปีใหม่ กองบริการการศึกษาสัมมาทิฐิและงานปีใหม่ กองบริการการศึกษา ขึ้นปี พ.ศ. 2556
  20 พ.ย. 55
โครงการตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 17
  29 ก.ย. 55
โครงการสัมมาทิฐิ 4 หน่วยงานสนับสนุนการพัฒนางานด้านวิชาการและการเรียนการสอน
  28 ก.ย. 55
ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
  28 ก.ย. 55
ครบรอบ 1 ทศวรรษ สำนักประกันคุณภาพ
  27 ก.ย. 55
เชิญชวนอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงทะเบียนรับ SMS
  26 ก.ย. 55
โครงการสัมมนาเครือข่ายนักวิชาการศึกษา มก ปี 55ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายนักวิชาการศึกษาของ มก. ประจำปี55 เรื่อง "บทบาทและการปรับตัวที่ท้าทายของนักวิชาการศึกษาในมหาวิทยาลัย : วิกฤติหรือโอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" วันที่ 26 ก.ย. 55
  24 ก.ย. 55
โครงการอบรม การวัดผลและการประเมินผลการเรียนการสอน
  16 ก.ย. 55
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดแผนยุทธศาสตร์ และแผนดำเนินงานเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อเสนอขอรับการจะดสรงบประมาณปี 2555 ตามนโยบายโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมผ่านเครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทย
  13 ก.ย. 55
โครงการ ติดตามผลการดำเนินงานจรรยาบรรณอาจารย์ มก. ปี 2555
  31 ส.ค. 55
โครงการ พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน
  24 ส.ค. 55
โครงการสัมมนาคณะกรรมการการศึกษา
  21 ส.ค. 55
โครงการอบรม “การพัฒนาทักษะอาจารย์ที่ปรึกษา มก.”
  16 ส.ค. 55
สัมมนาทางวิชาการ
 
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
 
 

QReduserve

คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์ข่าวการศึกษา

เว็บไซต์หน่วยงาน มก.


วิทยาเขต