งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตร/การสอน
ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
แบบรายงานฯ มคอ./สมอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อบรม/สัมมนาหลักสูตร
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
วันที่ สกอ.รับรองหลักสูตร
ระบบ มคอ.ออนไลน์
ถาม-ตอบ
การรับรองคุณวุฒิ
แนะแนวการศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตร
โครงการแนะแนวเชิงรุก
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โครงการเรียนล่วงหน้า
เอกสารแนะแนวการศึกษา  
หนังสือแนะนำ มก. 
ปฏิทินโครงการรับตรง มก.
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการ  
หนังสือคู่มือ
บุคลากรสายวิชาการดีเด่น มก.
อบรม/สัมมนาวิชาการ
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา
สัมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา
สัมมาทิฐิ 4 หน่วยงานสนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
ข้อมูลประกันคุณภาพ
โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อบรม/สัมมนางานสื่อ
ระบบโปสเตอร์ออนไลน์
สหกิจศึกษา
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

 


วันที่
  08 พ.ค. 56
สัมมนาบุคลากร ประจำปี 2556
  26 เม.ย. 56
ขยายเวลารับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์รับ-ส่ง ใบสมัคร
  19 เม.ย. 56
โครงการเข้าพบเพื่อหารือและรับทราบแนวทางการดำเนินงานกลุ่มวิจัย คณะนำร่อง
  11 เม.ย. 56
งานประเพณีสงกรานต์ กองบริการการศึกษา ประจำปี 2556
  02 เม.ย. 56
ข่าว กบศ. เดือน ก.พ. ฉบับที่ 2
  01 เม.ย. 56
ข่าว กบศ. เดือน ก.พ. ฉบับที่ 1โครงการร่วมมือทางการศึกษาและพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างบริษัท แมคไทย จำกัด (แมคโดนัลด์) กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสคร์
  28 มี.ค. 56
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำข้อมูลในระบบ มคอ. มก.
  28 มี.ค. 56
อบรมการจัดทำข้อมูลในระบบ มคอ.มก.KU-TQF ครั้งที่ 3
  11 มี.ค. 56
ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ ๒
  08 มี.ค. 56
รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการศึกษาตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. - 8 มี.ค. 56 ระหว่างเวลา 09.00-12.00น และ 13.00-16.00น
  27 ก.พ. 56
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้านการบริหารจัดการงาน
  22 ก.พ. 56
พิธีลงนาม ระหว่างบริษัท แมคไทย จำกัด (แมคโดนัลด์) กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการความร่วมมือทางการศึกษาและพิธีลงนามความร่วมมือ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
  05 ก.พ. 56
ประชุมวิชาการครั้งที่ 51
  02 ก.พ. 56
ประชุมวิชาการครั้งที่ 51หมดเวลารับผลงาน
  15 ม.ค. 56
งานประชุมวิชาการประเพณี มหิดล-กองทัพเรือ-ธรรมศาสตร์-เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 15
  04 ม.ค. 56
โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 คณะวิศกรรมศาสตร์ศรีราชา มก.รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาประจำปี 2556
  24 ธ.ค. 55
สัมมาทิฐิและงานปีใหม่ กองบริการการศึกษา
  20 พ.ย. 55
โครงการตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 17เลือกแนวทาง..วางอนาคต
  29 ก.ย. 55
โครงการสัมมาทิฐิ
  28 ก.ย. 55
ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์เวลา 9.00 - 15.30น ได้จนถึงวันวันที่ 28 ก.ย. 55
  28 ก.ย. 55
ครบรอบ 1 ทศวรรษ สำนักประกันคุณภาพ
  27 ก.ย. 55
เชิญชวนอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงทะเบียนรับ SMSขอเชิญอาจารย์ มก. ที่สนใจรับข่าวสารผ่าน SMS ให้กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์ม แล้วส่งมาที่กองบริการการศึกษา ดังรายละเอียด
  26 ก.ย. 55
โครงการสัมมนาเครือข่ายนักวิชาการศึกษา มก ปี 55
  24 ก.ย. 55
โครงการอบรม การวัดผลและการประเมินผลการเรียนการสอนโครงการอบรม การวัดผลและการประเมินผลการเรียนการสอน
  16 ก.ย. 55
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดแผนยุทธศาสตร์ และแผนดำเนินงาน
 
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
 
 

QReduserve

คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์ข่าวการศึกษา

เว็บไซต์หน่วยงาน มก.


วิทยาเขต