งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตร/การสอน
ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
แบบรายงานฯ มคอ./สมอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อบรม/สัมมนาหลักสูตร
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
วันที่ สกอ.รับรองหลักสูตร
ระบบ มคอ.ออนไลน์
ถาม-ตอบ
การรับรองคุณวุฒิ
แนะแนวการศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตร
โครงการแนะแนวเชิงรุก
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โครงการเรียนล่วงหน้า
เอกสารแนะแนวการศึกษา  
หนังสือแนะนำ มก. 
ปฏิทินโครงการรับตรง มก.
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการ  
หนังสือคู่มือ
บุคลากรสายวิชาการดีเด่น มก.
อบรม/สัมมนาวิชาการ
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา
สัมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา
สัมมาทิฐิ 4 หน่วยงานสนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
ข้อมูลประกันคุณภาพ
โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อบรม/สัมมนางานสื่อ
ระบบโปสเตอร์ออนไลน์
สหกิจศึกษา
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

 


วันที่
  30 ก.ค. 55
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
  27 ก.ค. 55
สัมมนาคณะกรรมการการศึกษา และศึกษาดูงานสัปดาห์อาเซียน
  10 ก.ค. 55
คณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  30 มิ.ย. 55
นิสิตที่ได้รับทุน โครงการทุนปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ส่งรายงานความก้าวหน้าฯ ประจำภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 โดยด่วน
  30 มิ.ย. 55
วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ของกองบริการการศึกษา ประจำปี 2555
  11 มิ.ย. 55
ประกาศ มก. เรื่อง ขายพัสดุุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพมก. มีความประสงค์จะขายพัศดุชำรุดเสื่อมสภาพโดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 16 รายการ ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 31 พ.ค 55
  07 มิ.ย. 55
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  07 มิ.ย. 55
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดทำโปสเตอร์วิชาการด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator
  06 มิ.ย. 55
งานสัมมนาอาจารย์ประจำปี 2555
  28 พ.ค. 55
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ รุ่นที่ 4 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  03 พ.ค. 55
โครงการติดตามผลการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2555
  18 เม.ย. 55
สัมมนาบุคลากร ประจำปี 2555เรื่อง “การพัฒนาปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานและสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพ เพื่อรองรับการผลิตบัณฑิตสู่ประชาคมอาเซียน”
  12 เม.ย. 55
งานสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 55
  11 เม.ย. 55
กรรมการการศึกษารดน้ำสงกรานต์อธิการบดีผู้แทนกรรมการการศึกษาร่วมรดน้ำในงานประเพณีสงกรานต์และแสดงความยินดีกับอธิการบดีที่ได้รับรางวัลครุฑทองคำ
  16 ก.พ. 55
โครงการสัมมนาการบริหารงานวิชาการระดับภาควิชา
  02 ก.พ. 55
โครงการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50วันที่ 31 มกราคม 2555 - 2 กุมภาพันธ์ 2555 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
และอาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  31 ม.ค. 55
ประชุมวิชาการครั้งที่ 50
  30 ม.ค. 55
ประกาศ ขอแจ้งให้ผู้เสนอผลงานภาคโปสเตอร์ขอเปลี่ยนแปลงวันติดโปสเตอร์เป็นวันที่เสาร์ที่ 28 มกราคม 2555 เวลา 8.30น. เป็นต้นไป
  19 ม.ค. 55
ประชุมคณะกรรมการการศึกษาสัญจร
  11 ม.ค. 55
การประชุมชี้แจ้งนโยบายการบริหารงานวิชาการระดับภาควิชาและการจัดอาจารย์ตามกลุ่มวิจัย
  31 ธ.ค. 54
โครงการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  28 ธ.ค. 54
สัมมาทิฐิกองบริการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ งานสังสรรค์งานปีใหม่ส่งท้ายปี ๒๕๕๔
  26 ธ.ค. 54
ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา โครงการรับตรง
  23 ธ.ค. 54
โครงการ PosterOnlineรางวัลพิเศษภาคโปสเตอร์ ประกันคุณภาพ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2554
  19 ธ.ค. 54
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
 
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
 
 

QReduserve

คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์ข่าวการศึกษา

เว็บไซต์หน่วยงาน มก.


วิทยาเขต