123
หนังสือ เอกสาร คู่มือ และบทความทางวิชาการ

คู่มือการบริหารและการปฎิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

ดร.นีรนุช ภาชนะทิพย์
ดาวน์โหลด


การปลูกพืชผักในโรงเรือน

ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ
ดาวน์โหลด


กังหันลมเพื่อพลังงานทดแทน

ดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี
ดาวน์โหลด


รายงานการวิจัย การพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำของผู้บริหารสตรี

ดร.นีรนุช ภาชนะทิพย์
ดาวน์โหลด


การแปรรูปผลผลิตเกษตรให้เป็นอาหารทำอย่างไร

รศ.ดร.สุคนธ์ชื่น ศรีงาม
ดาวน์โหลด


การขนส่งสินค้าเกษตร

ผศ.ดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล
ดาวน์โหลด

 

 


เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการพระราชทานความช่วยเหลือของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เรื่อง Intensive Course for Producing Instructional Media Program

ดร.นีรนุช ภาชนะทิพย์
ดาวน์โหลด


การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการจัดกิจกรรมโฮมสเตย์

ผศ.ดร.ดรรชนี เอมพันธุ์
ดาวน์โหลด


การควบคุมโรคพืชโดยวิธีธรรมชาติ

รศ.ดร.นิพนธ์ ทวีชัย
ดาวน์โหลด


รายงานผลการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนการสอนโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.นีรนุช ภาชนะทิพย์
ดาวน์โหลด


การเลี้ยงปลาในกระชัง

รศ.ดร.ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ
ดาวน์โหลด


การทำฟาร์มโคนมอินทรีย์

รศ. น.สพ. ดร.ธีระ รักความสุข
ดาวน์โหลด


งานวิจัยเรื่อง ความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.นีรนุช ภาชนะทิพย์
ดาวน์โหลด


การศึกษาเห็ดในธรรมชาติ

ผศ.ดร.อุทัยวรรณ แสงวณิช
ดาวน์โหลด


การบำบัดน้ำเสียชุมชน

รศ.ดร.ชาติ เจียมไชยศรี
ดาวน์โหลด


การบำบัดน้ำเสียโดยวิธีธรรมชาติ

รศ.ดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์
ดาวน์โหลด


การให้น้ำแก่พืชแบบประหยัด

รศ.มนตรี ค้ำชู
ดาวน์โหลด


กินปลาเพื่อสุขภาพ

ดร.สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ
ดาวน์โหลด