123


หนังสือ เอกสาร คู่มือ และบทความทางวิชาการ

คู่มือการบริหารและการปฎิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

ดร.นีรนุช ภาชนะทิพย์
ดาวน์โหลด


การปลูกพืชผักในโรงเรือน

ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ
ดาวน์โหลด


กังหันลมเพื่อพลังงานทดแทน

ดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี
ดาวน์โหลด


รายงานการวิจัย การพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำของผู้บริหารสตรี

ดร.นีรนุช ภาชนะทิพย์
ดาวน์โหลด


การแปรรูปผลผลิตเกษตรให้เป็นอาหารทำอย่างไร

รศ.ดร.สุคนธ์ชื่น ศรีงาม
ดาวน์โหลด


การขนส่งสินค้าเกษตร

ผศ.ดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล
ดาวน์โหลด

 

 


เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการพระราชทานความช่วยเหลือของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เรื่อง Intensive Course for Producing Instructional Media Program

ดร.นีรนุช ภาชนะทิพย์
ดาวน์โหลด


การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการจัดกิจกรรมโฮมสเตย์

ผศ.ดร.ดรรชนี เอมพันธุ์
ดาวน์โหลด


การควบคุมโรคพืชโดยวิธีธรรมชาติ

รศ.ดร.นิพนธ์ ทวีชัย
ดาวน์โหลด


รายงานผลการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนการสอนโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.นีรนุช ภาชนะทิพย์
ดาวน์โหลด


การเลี้ยงปลาในกระชัง

รศ.ดร.ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ
ดาวน์โหลด


การทำฟาร์มโคนมอินทรีย์

รศ. น.สพ. ดร.ธีระ รักความสุข
ดาวน์โหลด


งานวิจัยเรื่อง ความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.นีรนุช ภาชนะทิพย์
ดาวน์โหลด


การศึกษาเห็ดในธรรมชาติ

ผศ.ดร.อุทัยวรรณ แสงวณิช
ดาวน์โหลด


การบำบัดน้ำเสียชุมชน

รศ.ดร.ชาติ เจียมไชยศรี
ดาวน์โหลด


การบำบัดน้ำเสียโดยวิธีธรรมชาติ

รศ.ดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์
ดาวน์โหลด


การให้น้ำแก่พืชแบบประหยัด

รศ.มนตรี ค้ำชู
ดาวน์โหลด


กินปลาเพื่อสุขภาพ

ดร.สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ
ดาวน์โหลด

คู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายเลขานุการใน คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวยลรวิวรร วิบูรณวงศ์
ดาวน์โหลด

รายงานการวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกระบวนการเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ ขอปรับปรุง และขอปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวยลรวิวรร วิบูรณวงศ์
ดาวน์โหลด
งานวิจัย เรื่อง สภาพและการดำเนินการขยายความร่วมมือและการสร้างความเป็นหุ้นส่วน
ของสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง
ในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน

นางสาวปฐมาวดี กุลวัฒนะไพศาล
ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการวิชาการ
และการแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวปฐมาวดี กุลวัฒนะไพศาล
ดาวน์โหลด

คู่มือการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวปฐมาวดี กุลวัฒนะไพศาล
ดาวน์โหลด
คู่มือ-การออกเลขประจำตัวนิสิตใหม่ผ่านระบบสารสนเทศบริหารการศึกษาฯ

นางรัชฎาภรณ์  ขอเจริญ
ดาวน์โหลด
วิจัย-แรงจูงใจในการสมัครเข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าฯ

นางรัชฎาภรณ์  ขอเจริญ
ดาวน์โหลด

ควิจัย-ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตจากโครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตฯ

นางรัชฎาภรณ์  ขอเจริญ
ดาวน์โหลด