หลักสูตร
วันที่จัด
โครงการสัมมนา"พุทธศาสนากับคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอน"   26 ก.ย. 2551
โครงการสัมมนา"บทบาทสถาบันอุดมศึกษาในการสร้างภูมิต้านทานชีวิตแก่นิสิต"   23 ก.ย. 2551
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ ม.เกษตรศาสตร์   16 ก.ย. 2551
โครงการอบรมเรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน"   10-11 ก.ย. 2551
โครงการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายนักวิชาการศึกษา มก.   9 ก.ย. 2551
โครงการอบรมเรื่อง "การสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในการเรียนการสอน"   29 ก.ค. 2551
โครงการอบรมเรื่อง "เทคนิคการออกข้อสอบ"   20 มิ.ย. 2551
โครงการอบรมเรื่อง "การวิจัยในชั้นเรียน"    3 มิ.ย. 2551
โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2551     23 พ.ค. 2551
โครงการอบรมเรื่อง "วิธีการจัดทำและเขียน Course Syllabus"    23 เม.ย. 2551
โครงการสัมมนาบุคลากรเครือข่าย"พัฒนาวินัยอย่างไรให้เหมาะกับวัยนักศึกษา"    21-22 เม.ย. 2551
โครงการศึกษาดูงานของผู้บริหารเครือข่ายฯ ณ จ.ขอนแก่น และ จ. อุดรธานี     17-19 เม.ย. 2551
โครงการสัมมนาคณะบรรณาธิการวารสารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     11 เม.ย. 2551
โครงการอบรมแกนนำนิสิต "พัฒนาวินัยอย่างไร?ให้เหมาะกับวัยนิสิตนักศึกษา"   27-28 มี.ค. 2551
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 46"   29 ม.ค.-1 ก.พ. 2551
   
  ข้อมูลโดย: งานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ กองบริการการศึกษา
มีภาพบรรยากาศการอบรม มีเอกสารประกอบการบรรยาย