โครงการอบรม/สัมมนา ประจำปี 2552
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตร
วันที่จัด
โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงฯ เรื่อง อัตลักษณ์ของบัณฑิตอุดมคติไทยฯ    28 ก.ย. 2552
วิกฤติการศึกษาไทย : บทบาทเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ    23 ก.ย. 2552
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน    7 ก.ย. 2552
โครงการประชุมสัมมนาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานการทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ฯ    31 ส.ค. 2552
บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและการให้คำปรึกษาแก่นิสิต    17 ส.ค. 2552
การเสนาผลงาน "น้อมรำลึก 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ"   5-6 ส.ค. 2552
โครงการสัมมนาเรื่อง"สร้างกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอย่างไร ภายใต้กรอบ TQF"   27-28 ก.ค. 2552
เทคนิคการออกข้อสอบ การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอน   27 ก.ค. 2552
การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   21 ก.ค. 2552
การวิจัยในชั้นเรียน   17 ก.ค. 2552
การจัดทำ Portfolio ของนิสิต   22 มิ.ย. 2552
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   9 มิ.ย. 2552
โครงการสัมมนาอาจารย์ "พันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล"   22 พ.ค. 2552
การอบรม "วิธีการจัดทำและเขียน Course Syllabus"   29 เม.ย. 2552
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 47   17-20 มี.ค. 2552
กิจกรรม"รำลึกครบรอบ 9 ปี แห่งการปลูกไม้ยางนาในรั้วนนทรี"   17 พ.ย. 2551
โครงการเสวนา"จรรยาบรรณฯ:อ้างอิงอย่างไรจึงไม่ละเมิดลิขสิทธิ์"   12 พ.ย. 2551
   
  ข้อมูลโดย: งานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ กองบริการการศึกษา