โครงการอบรม/สัมมนา ประจำปี 2553
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตร
วันที่จัด
โครงการอบรมเรื่อง ผลการติดตามและทบทวนแนวปฏิบัติในคู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มก.  23 ก.ย.53
โครงการอบรมเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนของอาจารย์ มก.  7 ก.ย.53
โครงการอบรมเรื่อง การจัดทา Portfolio ของนิสิต  23 ส.ค.53
โครงการอบรมเรื่อง บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและการให้คำปรึกษาแก่นิสิต  17 ส.ค.53
โครงการอบรมเรื่อง เทคนิคการออกข้อสอบ การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน  29 ก.ค.53
โครงการอบรมเรื่อง วิธีการจัดทำและเขียน Course Syllabus  6 ก.ค.53
โครงการสัมมนาเครือข่ายนักวิชาการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553  30 เม.ย.-2 พ.ค.53
โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553  30 เม.ย.53
การประชุมวิชาการเรื่อง ภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบต่อการเกษตรกรรม  5 ก.พ.53
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48  3-5 ก.พ.53
สัมมนาพิเศษเรื่อง บูรณาการเขตเกษตรเศรษฐกิจฯ จาก 3 ผู้นำองค์กร  24 ธ.ค.52
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ข้อมูลโดย: งานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ กองบริการการศึกษา