โครงการอบรม/สัมมนา ประจำปี 2554
งานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ

หลักสูตร
วันที่จัด
วิทยากร
บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและการให้คำปรึกษาแก่นิสิต 20 ก.ย. 54 รศ.ดร.ศักดา อินทรวิชัย และ
ดร.จิรวัฒน์ วีรังกร
โครงการติดตามผลการดำเนินงานตามจรรยาบรรณอาจารย์ มก. 9 ก.ย. 54 วิทยากรผู้คุณวุฒิ
โครงการอบรมเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน 19 ส.ค. 54 ผศ.ดร.วลัย วัฒนะศิริและคณะ
โครงการอบรมเรื่อง เทคนิคการออกข้อสอบ การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน 17 มิ.ย. 54 รศ.ดร.โชติกา ภาษีผล
โครงการอบรมเรื่อง การจัดทำและเขียน Course Syllabus 23 พ.ค. 54 รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์
โครงการอบรมเรื่อง การจัดทำ Portfolio ของนิสิต 9 พ.ค. 54 วิทยากรผู้คุณวุฒิ อาทิ
ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2554 เรื่อง การเตรียมการอุดมศึกษาไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 22 เม.ย. 54 วิทยากรผู้คุณวุฒิ อาทิ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 49 1-4 ก.พ. 54
  ข้อมูลโดย: งานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ กองบริการการศึกษา