โครงการอบรม/สัมมนา ประจำปี 2555
งานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ

หลักสูตร
วันที่จัด
วิทยากร
โครงการอบรม เรื่อง “เทคนิคการออกข้อสอบ การวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอน” 24 ก.ย. 55
โครงการสัมมนาเครือข่ายนักวิชาการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 26 ก.ย. 55 1. ดร.ยงสยาม สนามพล
2. นางจิรพรรณ เรืองฤทธิ์
3. นางสาวนีรนุช ภาชนะทิพย์
โครงการติดตามผลการดำเนินการตามจรรยาบรรณอาจารย์ 13 ก.ย. 55
โครงการอบรม เรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน" 31 ส.ค. 55 ดร.วลัย วัฒนะศิริ
โครงการสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 6 มิ.ย. 55 1. ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย
2. รศ.ดร.นาตยา ปิลันธานนท์
3. รศ.ดร.พงศ์เทพ อัดรธนกุล
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ความพร้อมและบทบาทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 16 ส.ค. 55 นางสุชาดา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
โครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและการให้คำปรึกษาแก่นิสิต 21 ส.ค. 55 1. ดร.จิรวัฒน์ วีรังกร
2. คุณดวงใจ ชูกิจคุณ
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 50 30 ม.ค. -3 ก.พ. 55
  ข้อมูลโดย: งานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ กองบริการการศึกษา