โครงการอบรม/สัมมนา ประจำปี 2556
งานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ

หลักสูตร
วันที่จัด
วิทยากร
การติดตามผลการดำเนินการตามจรรยาบรรณอาจารย์ 27 ก.ย. 56 รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ
โครงการอบรมเรื่อง"การพัฒนาบุคลิคภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน" 9 ก.ย. 56 ผศ.ดร.วลัย วัฒนะศิริ
โครงการอบรมทักษะอาจารย์ที่ปรึกษา มก. 19 ก.ค. 56 รศ.ดร.ศักดา อินทรวิชัย
?ดร.จิรวัฒน์วีรังกร
นางขวัญใจ ชูกิจคุณ
โครงการอบรมเรื่อง "การวัดผลและประเมินผล" 4 ก.ค. 56 ดร.พิกุล เอกวรางกูร
โครงการสัมมนาบุคลากรประจำปี 2556 8 - 11 พ.ค. 56 -
โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2556 8 - 11 พ.ค. 56 อาจารย์ กิตติ มาดิลกโกวิท
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 51 5 - 7 ก.พ. 56
  ข้อมูลโดย: งานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ กองบริการการศึกษา