โครงการอบรม/สัมมนา ประจำปี 2557
งานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ

หลักสูตร
วันที่จัด
วิทยากร
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 52 4 - 7 ก.พ. 57
โครงการอบรม เรื่อง การวัดและประเมินผล 19 พ.ค. 57 รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน์
การประชุมสัมมนาอาจารย์ มก. ประจำปี 2557 19 มิ.ย. 57
โครงการอบรมเชิงปฏิบัตืการ เรื่อง เทคนิคการเรียนการสอนยุคใหม่สำหรับนิสิต Generation Z 28-30 ส.ค. 57 รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
โครงการอบรม เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพในการสอน 1 ส.ค. 57 ดร.วลัย วัฒนะศิริ
โครงการอบรม เรื่อง “เทคนิคการให้คำปรึกษาด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย” 15 ส.ค. 57 อาจารย์ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา
โครงการประชุมสัมมนาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ มก. 2557 17 ก.ย. 57 รศ.บพิธ จารุพันธุ์
โครงการอบรม เรื่อง การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ มก. ประจำปีงบประมาณ 2557 ม.ค. - มี.ค. 58
  ข้อมูลโดย: งานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ กองบริการการศึกษา