โครงการอบรม/สัมมนา ประจำปี 2558
งานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ

หลักสูตร
วันที่จัด
วิทยากร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเรียนการสอนแบบ Interactive Classroom

รอบที่ 1 : 28 ม.ค. ,4 ก.พ. 58
รอบที่ 2 : 20,27 มี.ค. 58
รอบที่ 3 : 5,12 มิ.ย. 58
รอบที่ 4 : 14,21 ส.ค. 58

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 53 3 - 6 ก.พ. 58
โครงการอบรม เรื่อง "บทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา" 29 เม.ย. 58 ผศ. ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์
โครงการอบรม เรื่อง "การวัดผลและการประเมินผลการเรียนการสอน" 5 มิ.ย. 58 ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์
โครงการอบรมเรื่อง "การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่" 17 มิ.ย. 58 ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนที่ทันสมัยสำหรับอาจารย์ มก. 17 มิ.ย. 58 ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์
การประชุมสัมมนาอาจารย์ มก. ประจำปี 2558 24 ก.ค. 58
โครงการอบรม เรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพในการสอนของอาจารย์" 24 มิ.ย. 58 ดร.วลัย วัฒนะศิริ
โครงการติดตามผลการดำเนินการตามจรรยาบรรณอาจารย์ 21 ส.ค. 58 รศ.บพิธ จารุพันธุ์
โครงการสัมมนาเครือข่ายนักวิชาการศีกษา มก. ต.ค. 57 - ก.ย. 58
     
  ข้อมูลโดย: งานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ กองบริการการศึกษา