โครงการอบรม/สัมมนา ประจำปี 2559
งานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ

หลักสูตร
วันที่จัด
วิทยากร
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 54

2-5 กพ 59

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารหลักสูตรและมาตราฐานคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตบางเขน
รุ่นที่ 1 : 22-24 ม.ค. ,4 ก.พ. 58
รุ่นที่ 2 : 2-4 มี.ค. 58
วิทยาเขตกำแพงแสน

 29 มิ.ย. - 1ก.ค. 58
วิทยาเขตศรีราชา

 13,15 ก.ค. 58
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร
 27,29 ก.ค. 58

รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์
รศ.พนิต เข็มทอง
รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร
รศ.ชัชรี แก้วสุรลิขิต
ดร.ชนินทร์ ตรงจิตภัคดี
ผศ.สุขุมาล กิติสิน

โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ มก. ประจำปี 2559 เรื่อง การผลิตบัณฑิณเพื่อการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 5 สค 59 ดร.สมเกียรตื ตั้งกิจวานิชย์
รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
ดร.นาวิน เยาวพลกุล
โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายอุดมศึกษาเขตภาคกลาง ประจำปี 2559 19 สค 59
โครงการสัมมนาเพื่อติดตามผลการดำเนินการตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ มก. ประจำปี 2559 31 สค 59
โครงการประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน ครั้งที่ 18 เรื่องความมั่นคงทางทรัพยากรในภาวะโลกร้อนและภัยแล้ง 9 กย 59
โครงการอบรม เรื่อง “บทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” 29 สค 59 สหัส ภัทรฐิตินันท์
ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา
ขวัญใจ ชูกิจคุณ
ดร.นีรนุช ภาชนะทิพย์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน" 30 สค 59 อาจารย์วีรพล สวรรค์พิทักษ์
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “Active Teaching & Learning: Engaging Medium to Large Audiences” 7 กย 59 Professor Dr. James Arvanitakis
  ข้อมูลโดย: งานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ กองบริการการศึกษา