คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
ปฏิทินการประชุม
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการวิชาการ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยคณะกรรมการวิชาการ พ.ศ. 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 
 
รายงานการประชุม
  ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 รายงานการประชุม
  ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 1 เมษายน 2562 รายงานการประชุม
  ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 18 มีนาคม 2562 รายงานการประชุม
  ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562  รายงานการประชุม
  ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 7 มกราคม 2562 รายงานการประชุม
  ครั้งที่ 12/2561 วันที่ 3 ธันวาคม 2561 รายงานการประชุม
  ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 รายงานการประชุม
  ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 1 ตุลาคม 2561  รายงานการประชุม
  ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 3 กันยายน 2561 รายงานการประชุม
  ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 6 สิงหาคม 2561  รายงานการประชุม
  ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 2 กรกฎาคม 2561  รายงานการประชุม
  ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 4 มิถุนายน 2561  รายงานการประชุม
  ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 รายงานการประชุม
  ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 2 เมษายน 2561 รายงานการประชุม
  ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 5 มีนาคม 2561 รายงานการประชุม
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    โทรศัพท์ : 0-2118-0143-5 ภายใน (61)8231-35