ความสำคัญและประโยชน์ของสหกิจศึกษา

           สหกิจศึกษาทวีความสำคัญมากขึ้น มีสถาบันอุดมศึกษา ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ใช้สหกิจศึกษาเป็นแนว
การจัดการศึกษาระดับปริญญากว้างขวางขึ้นในเกือบจะทุกสาขาวิชา โดยมีเป้าประสงค์ตรงกัน คือ การเสริมคุณภาพบัณฑิต
ผ่านประสบการณ์ทำงานในสถานประกอบการ เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
รวมทั้งตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ถือเป็นส่วนสำคัญของการเตรียมบัณฑิตให้พร้อมที่จะเลือกอาชีพ
และเข้าสู่ระบบการทำงานทันทีที่จบการศึกษา ทำให้บัณฑิตสหกิจศึกษา
รู้จักตน รู้จักคน และรู้จักงาน

 

 

ใครได้ประโยชน์จากสหกิจศึกษา ประมวลได้จากผลการจัดสหกิจศึกษาในประเทศไทย ของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1) นักศึกษา

 

ได้ประสบการณ์วิชาชีพตรงตามสาขาวิชาเอก 

มีผลการเรียนในสถาบันอุดมศึกษาหลังสหกิจศึกษาดีขึ้น

เกิดการพัฒนาตนเอง มั่นใจในตนเองมากขึ้น

เกิดทักษะการสื่อสารรายงานข้อมูล

มีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนสำเร็จการศึกษา

เลือกสายงานอาชีพได้ถูกต้อง

ได้รับค่าตอบแทนขณะศึกษา

เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพและความพร้อมในการทำงานสูง

 

2) สถาบันอุดมศึกษา

เกิดความร่วมมือทางวิชาการและความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานประกอบการ

ได้ข้อมูลย้อนกลับมาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน

สหกิจศึกษาช่วยให้สถาบันอุดมศึกษาได้รับการยอมรับจากตลาดแรงงาน

 

3) สถานประกอบการ

มีนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานตลอดปี

พนักงานประจำมีเวลาที่จะทำงานสำคัญได้มากขึ้น

ใช้เป็นวิธีคัดเลือกพนักงานได้ถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น

มีโอกาสสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษา

เกิดภาพพจน์ที่ดีด้านการส่งเสริมการศึกษา

 

ผลสัมฤทธิ์ของสหกิจศึกษา

     ผลประเมินของสถาบันอุดมศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพบว่า

บัณฑิตสหกิจศึกษาได้งานเร็วกว่าและมากกว่าบัณฑิตที่ไม่ได้ร่วมสหกิจศึกษา

ผู้ประกอบการพอใจคุณภาพบัณฑิตสหกิจศึกษาสูงกว่าบัณฑิตที่ไม่ได้ร่วมสหกิจศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาเห็นว่า ผู้ที่ผ่านสหกิจศึกษามีวุฒิภาวะ ความรับผิดชอบและมีวินัยสูงขึ้น