มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                            มหาวิทยาลัยสยาม  

 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี        มหาวิทยาลัยมหิดล

 

มหาวิทยาลัยศิลปากร                                        มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

 

21 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย              20 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 

19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร             18มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 

17 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี                          16 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

 

15 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา              14  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

13มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง                    12 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 

11มหาวิทยาลัยคริสเตียน                                    10 มหาวิทยาลัยธนบุรี

 

9มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด     8 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

 

  5  วิทยาลัยทองสุข                                     7 มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์

 

4 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม                               3 วิทยาลัยแสงธรรม

 

 

6  มหาวิทยาลัยเว็บสตอร์ (ประเทศไทย)             2 สถาบันกันตนา

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

 

วิทยาลัยเซนต์เทเรซา-อินติ  สถาบันอาศรมศิลป์

 

วชช.สมุทรสาคร