ภายในวันอังคาร ที่ 24 กุมภาพันธ์ูุ 2549 :
 
ติดต่อสอบถาม คุณลิลา วุฒิวาณิชยกุล งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน :
 
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.,โทรสาร 0 2942 8167-8 สายใน 4909 :