คำชี้แจงเพิ่มเติมแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
   - คำชี้แจงเพิ่มเติม (ศธ 0506(2)/ว.1506 ลว. 22 ธันวาคม 2554
 - คำชี้แจงเพิ่มเติม (ศธ 0506(4)/ว.866 ลว. 18 กรกฎาคม 2555