เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558

  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
   แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
 
   เอกสารประกอบโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
  1. กำหนดการและโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
  2. ตารางเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 กับ 2558
    ตารางเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 กับ 2558
    แนวทางส่งเสริมการอุดมศึกษาไทยสู่สากล
  3. คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548

   เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา
  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
   แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
   คำชี้แจงเพิ่มเติมแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
   แนวปฏิบัติการเสนอเอกสารหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  ข้อคำถาม-คำตอบที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2542

  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา