ลงทะเบียน      
     
 
โครงการ
     
 
การจัดโครงการอบรม เรื่อง "การวัดและประเมินผล" ที่จะให้ผู้เข้าอบรมซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนที่ได้ศึกษา มาพัฒนาการเรียนการสอน
โดยการวัดและประเมินเพื่อที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทั้งผู้สอนและผู้เรียนให้มีมาตรฐานและ
เทียบได้ในระดับสากลต่อไป
 
     
เอกสารโครงการ