ประจำปีการศึกษา 2553
  
ผู้ดูแลข้อมูล / ผู้ดูแลระบบ           

ลำดับที่ รายการดัชนีประเมิน

ดัชนีประเมิน

ก.พ.ร. สมศ. สกอ. มก.
1
มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
- - 2.1 2.1
2 17 6.6 2.2 2.2
3 - - 2.3 2.3
4 16 6.5 2.7 2.7
5 - - 2.8 2.8
6
ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานต่อหลักสูตรทั้งหมด
- 6.1 2.16 2.16
7
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
- - - 3.3
8 4.2.3 - - -
9 - - - ตาม มก.
คำชี้แจงสำหรับผู้ดูแลข้อมูล คลิก