คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  คำสัุ่งที่ 2496/2549 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2549 (+หน้าที่)
  คำสั่งที่ 88/2550 ลงวันที่ 19 มกราคม 2550
  คำสั่งที่ 286/2550 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2550
  คำสั่งที่ 1824/2550 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2550
  คำสั่งที่ 1992/2550 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2550
  คำสั่งที่ 2178/2550 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2550
  คำสั่งที่ 2552/2550 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2550
  คำสั่งที่ 2585/2550 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2550
  คำสั่งที่ 2759/2550 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2550
  คำสั่งที่ 3215/2550 ลงวันที่ 28 กันยายน 2550
  คำสั่งที่ 143/2551 ลงวันที่ 16 มกราคม 2551
 คำสั่งที่ 2498/2551 ลงวันที่ 17 กันยายน 2551 (+หน้าที่)
 คำสั่งที่ 1205/2552 ลงวันที่ 1 เมษายน 2552
 คำสั่งที่ 4314/2552 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2552
 คำสั่งที่ 4748/2552 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2552
 คำสั่งที่ 1742/2553 ลงวันที่ 20 เมษายน 2553
 คำสั่งที่ 4028/2553 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2553 (+หน้าที่)
 คำสั่งที่ 731/2554 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2554
 คำสั่งที่ 1593/2554 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2554
 คำสั่งที่ 2757/2554 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2554
 คำสั่งที่ 2985/2554 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2554
 คำสั่งที่ 640/2555 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2555
 คำสั่งที่ 1464/2555 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2555
 คำสั่งที่ 1699/2555 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2555
 คำสั่งที่ 3181/2555 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 (+หน้าที่)
 คำสั่งที่ 2131/2556 ลงวันที่ 15 กรกฏาคม 2556
 คำสั่งที่ 2375/2556 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556
 คำสั่งที่ 1228/2557 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2557
 คำสั่งที่ 2464/2557 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2557
 คำสั่งที่ 3358/2557 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 (+หน้าที่)
 คำสั่งที่ 3354/2558 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558
 คำสั่งที่ 781/2560 ลงวันที่ 21 เมษายน 2560 (+หน้าที่)
 คำสั่งที่ 782/2564 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 (+หน้าที่)
                          [กลับหน้าหลัก]                  [บุคลากรงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน]                [ปฏิทินกิจกรรม กบศ.]
                          [กลับหน้าหลัก]                  [บุคลากรงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน]                [ปฏิทินกิจกรรม กบศ.]